Îngrijirea primară pierderea în greutate marianna fl.

îngrijirea primară pierderea în greutate marianna fl

browse the website in

Cardiologie se distribuie membrilor Societăţii Române de Cardiologie Răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate revine în întregime autorilor.

Opiniile, ideile, rezultatele studiilor publicate în Revista Română de Cardiologie sunt cele ale autorilor şi nu reflectă poziţia şi politica Societăţii Române de Cardiologie.

îngrijirea primară pierderea în greutate marianna fl

Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată, transmisă sub nicio formă sau mijloc electronic, mecanic, fotocopie, înregistrare fără permisiunea scrisă a edito rului. Contact: Societatea Română de Cardiologie Str. Avrig nr.

PROGRAM STIINTIFIC

XXIV, Nr. Din punct de vedere practic, rezultatul revascularizării poate fi influenţat în primul rând de timpul până la revascularizare, scăderea timpului este astfel foarte importantă. Circulaţia colaterală este greu de influenţat pozitiv, dar ușor de înţeles contribuţia ei, aceasta având un efect benefic important.

Astăzi există o intensă preocupare privind rolul circulaţiei colaterale coronariene și a microcirculaţiei în tratamentul IMA și mai ales în tratamentul intervenţional. Circulaţia colaterală reprezintă, de fapt, conexiuni vas culare între o arteră neocluzionată și partea distală a arterei ocluzionate.

Primaria Comunei Apahida

Circulaţia colaterală nu angre îngrijirea primară pierderea în greutate marianna fl ză capilaritatea, astfel încât, dacă versantul miocar dic de microcirculaţie, al IRA Artera responsabilă de infarct este lezat, rolul circulaţiei colaterale este neimportant 2,3.

Rolul circulaţiei colaterale este uneori controversat, tocmai datorită apariţiei degradării microcirculaţiei, care este practic cheia succesului după redeschiderea va su lui epicardic. Totodată prezenţa unei circulaţii coro nariene tip Rentrop 2 și 3 modalitate de gradare a cir cu laţiei colaterale în grade 0, 1, 2, 3 nu definește întot deauna o circulaţie colaterală eficientă și din acest motiv angio grafia nu este gold standard de evaluare a circu laţiei colaterale în IMA.

În plus, îngrijirea primară pierderea în greutate marianna fl dă date puţin impor tante despre microcirculaţie.

îngrijirea primară pierderea în greutate marianna fl

Alţi para metri deri vaţi din evaluarea Doppler și pressure wire sunt supe riori examinării angiografice și pot explica unele dis crepan ţe importante dintre studiile recen te din literatură Fundeni, Bucureşti, România. Apetrei 1A. Aprecierea relativă a circulaţiei colaterale, prin scorul Rentrop în patru grade, este o parte a explicaţiei datelor discordante apărute în literatură privind prognosticul IMA.

Câteva studii cum ar fi: Mariano A. Astfel un număr de 86 bolnavi cu infarct miocardic acut cu supradenivelare ST STEMI cu flux coronarian epicardic TIMI și la care circulaţia colaterală a fost apreciată angiografic scorul Rentrop a fost împărţit în 2 loturi.

îngrijirea primară pierderea în greutate marianna fl

Un lot cu scor Rentrop 0 — fără circulaţie colaterală, lotul A 45 bolnavi și un lot cu scorul Rentrop - lotul B 41 bolnavi. Bolnavii care au circulaţie coronariană colaterală dezvoltată, lotul B, au reducerea semnificativă faţă de bolnavii fără circulaţie colaterală, E. Apetrei, A. Diferenţa de mortalitate între cele 2 grupuri este mare și discrepant de mare faţă de alte studii publicate, ceea ce pune în discuţie și alte cauze independente de circulaţia colaterală cum ar fi: timpul până la revascularizaţie, clasa Killip, FE, interesarea ADA artera descendentă anterioară și prezenţa șocului cardiogen.

استمارة البحث

În studiul OAT, comentat și de autori, nu s-a observat un beneficiu clinic privind mortalitatea, reinfarctizarea și incidenţa insuficienţei cardiace clasa IV NYHA, la pacienţi revascularizaţi prin PCI la zile post IM, și nici în intervalul 24 ore ore, în ambele loturi existând un procent similar de CCC prezentă, obiectivată angiografic De subliniat faptul că, în studiul publicat în acest număr al revistei 1pacienţii revascularizaţi după 12 ore de la debutul simptomelor, erau pacienţi cu semne de ischemie miocardică continuă sau recurentă, respectiv cu instabilitate hemodinamică sau electrică, inclusiv șoc cardiogen, categorii de pacienţi excluși din studiul OAT.

De necontestat este faptul că datele prezentate de Modavu și col. În viitor etapa epicardică, ce încă domină practica me dicală de revascularizaţie, va fi completată cu etapa microcirculaţiei, studiată astăzi îndeosebi în puţine laboratoare. Această afectare poate începe cu mult înaintea infarctului clinic ore, zile continuă în timpul derulării infarctului cu vas închis dar și în timpul procedurii de revascularizare și după aceasta.

Cauza acestei lezări vasculare se regăsește în: spasmul local, material trombembolic, distrugerea celulelor endoteliale, edem compresiv și inflamaţie Chiar dacă vasul epicardic este deschis, acest proces este răspunzător de evoluţia proastă a bolnavilor în sensul recuperării contractile și remodelării corecte ventriculare. După cum s-a văzut cauza este multifactorială fiind incriminat: embolismul din placă și tromb, spasmul indus de substanţele vasoactive din trombocit, aspecte care pot fi corectate pentru perioada procedurală intens acreditată în această direcţie.

CONGRESUL NATIONAL DE MEDICINA INTERNA

Există câteva aspecte tehnice care s-au dovedit eficiente în combaterea embolismului procedural: evitarea predilatării, trombectomia prin aspiraţie manuală, administrarea de vasodilatatoare intracoronariene și administrarea de inhibitori IIbIIIa intracoronarian. Toate aceste manevre tehnice intraprocedurale s-au soldat cu scăderea semnificativă a mortalităţii la 30 de zile și la 1 an în contextul trombectomiei, și au fost corelate cu o rezoluţie mai promtă a segmentului ST și îmbunătăţirea perfuziei miocardice apreciate prin MB myocardial blush imediat periprocedural 8.

Un aspect foarte recent relevat în literatură, legat atât de embolismul trombotic cât și de activarea trombocitară agresivă este administarea intracoronariană a inhibitorilor IIbIIIA.

În articolul la care face referire editorialul 1 autorii, după cum au și menţionat, ca limită a studiului, nu s-au adresat microcirculaţiei, aspect ce poate și el să explice datele discordante cu literatura legate de circulaţia colaterală. La Clinica de Cardiologie Neculai Stăncioiu din Cluj-Napoca a început derularea unei cercetări ce are drept scop prezervarea microcirculaţiei.

CONGRESUL NATIONAL DE MEDICINA INTERNA

În această cercetare s-a propus evaluarea circulaţiei colaterale prin CWp coronary wedge pressurepreprocedural, și postprocedural, evaluarea prezervării microcirculaţiei prin calcularea rezervei coronariene prin doppler transtoracic al IVA.

Procedura intervenţională se adresează doar IVA și constă în administrarea intracoronariană, prestentare, de Eptifibatide, urmată de trombectomie prin cateter, concomitent cu administrarea intracoronariană de adenozină și metoprolol. Scopul acestui studiu este urmărirea efectului cumulativ al trombectomiei asociate administrării intracoronariene de vasodilatatoare și inhibitori IIbIIIa alături de terapia beta blocantă.

Modavu Irina, Deleanu D. Chreih R. Revista Revista Română de Cardiologie Vol. Colin Berry Kanarath P. Balachandran, Philippe L. Paul Îngrijirea primară pierderea în greutate marianna fl Bernard J. Lansky, Mitchell W. Cox Bruce R. Escudero, Lucio T. Amir Lerman, David R. Holmes, Joerg Herrmann, and Bernard J. Gersh Microcirculatory dysfunction in ST-elevation myocardial infarction: cause, consequence, or both Eur Heart J Lack of benefit from percutaneous intervention of persistently occluded infarct arteries after the acute phase of myocardial infarction is time independent: insights from the Occluded Artery Trial.

Eur Heart J ;— Revista Română de Cardiologie Vol. Chreih 2Carmen Ginghină 2 Rezumat: Premize — S-a demonstrat în numeroase studii că prezenţa circulaţiei colaterale coronariene CCC la pacienţii cu infarct miocardic acut cu supradenivelare ST STEMI și tromboliză eșuată s-a asociat cu o mai bună prezervare a funcţiei sistolice VS și cu reducerea ratei mortalităţii.

Materiale și metode — Studiu prospectiv, efectuat pe pacienţi consecutivi, cu STEMI, revascularizaţi prin PCI în primele 14 zile de la debut, dintre care au fost selectaţi 86 pacienţi cu flux epicardic TIMI în artera responsabilă de infarct IRA preprocedural și cu coronarografii tehnic fezabile pentru estimarea gradului circulaţiei coronariene colaterale. Concluzii — Dezvoltarea CCC a influenţat în mod favorabil prognosticul pacienţilor cu STEMI revascularizaţi prin PCI și cu flux epicardic absent în IRA și s-a asociat cu ameliorarea statusului hemodinamic pre- și postangioplastie coronariană, și cu scăderea semnificativă a riscului de deces la 1 lună, la 6 și 12 luni, respectiv a endpoint-ului compozit MACE la 1 lună.

Cuvinte cheie: circulaţie colaterală coronariană, infarct miocardic acut, angioplastie coronariană, stent. Abstract: Background — Several studies have shown a better preserved left ventricular function and a reduced mortality rate in patients with ST elevation acute myocardial infarction STEMI and thrombolysis failure, if they had a well developed coronary collateral circulation CCC.

Methods — We analyzed, in a prospective study, which included consecutive patients with STEMI and treated with PCI during the first 14 days since the onset of symptoms, 86 selected patients with TIMI îngrijirea primară pierderea în greutate marianna fl at first contrast injection and technically adequate angiograms for collateral flow detection.

Patients were divided into two groups: group A consisting of 45 patients without CCC Rentrop 0 and group B consisting of 41 patients with angiographic evidence of CCC score Rentrop Conclusions — The presence of angiographically detectable coronary collaterals has a protective effect on the outcome of patients with STEMI after PCI and is associated with the significantly lower incidences of death at 1 month, 6 months and 12 months and lower incidence of composite endpoint at 1 month.

Key words: coronary collateral circulation, acute myocardial infarction, percutaneous coronary angioplasty, stent.

îngrijirea primară pierderea în greutate marianna fl

Informațiiimportante