Citile pot ajuta la pierderea in greutate. Metoda Doman

citile pot ajuta la pierderea in greutate

A continuat si-mi exPlice: - Mai demult eram intr-o sal[ de spectacole, mI pregSt ,am pentru o conferinqi Ei vorbeam cu scaunele din sall' Am intrebat: ,Am neglijat pe cineva?

El a continuat: - Eu incerc, de fapt, sd o invig 9i pe aceastd camerd gi pe toate obiectele din ea cAte ceva. Asa ci o intreb: ,Vrei gi tu citile pot ajuta la pierderea in greutate invef cum si aplici Ho'oponopono? Eu voi pleca destul de repede, apa ci nu ar fi plicut si poqi face munca de purificare de una singurl? Mi-am adus aminte ci multe culturi strdvechi considerau cd obiectele au viaEi. Nu e totugi prea nebunesc si ne imaginlm cd obiectele qi inciperile au sentimente. Acesta este cu siguranfi un gAnd ce-gi l[rgegte viziunea.

Daci fizica are dreptate gi daci tot ceea ce percepem ca solid nu este de fapt decAt energie, atunci a vorbi cu scaunele qi cu inclperile poate fi o cale de a rearanja energia intr-o formi nou5, pu- rificatI. Hew Len a privit peisajul ce se vedea pe fereastri. Clidirile imense, clidirea primiriei, peisajul inrreg erau frumoase pentru mine. Dar dr. Hew Len nu gAndea la fel.

Ta tubes8 - V[d multe pietre de mormAnt. Oraqul este plin de rnor[i. M-am uitat pe fereastri. Nu vedeam nici morminte, nici rnoarte. Vedeam doar un orag' Din nou imi Puteam da searna c[ dr. Treaz frind, dormeam in papuci' Am stat in camera de hotel timp de aProaPe 30 de minute.

69 kg pierdere în greutate

Din cAte imi Puteam da seama, dr. La un moment dat, a sunat pe cineva' I-a spus Persoanei de la celilalt caplt alfirului unde este, a descris camera qi i-a cerut pdrerea' Dupd cdte mi-am dat seama, a primit confirmarea impresiilor sale. Dupi ce a inchis, ne-am aqezat la mas[ gi am discutat. Si ii spun,te iubesc" unei camere?

cele mai bune 5 moduri de a pierde burta gras

Dar micar m-am striduit. Aqa am qi frcut' Dupd ce am spus asta de cAteva ori' chiar am inceput si simt dragoste. Dupi cAteva minute de ticere, dr. Hew Len a mai spus cffteva cuvinte inlelePte: - Ceea ce deginem fiecare, ori amintiri, ori inspiralie' are impact imediat Ei absolut asupra tuturor dimensiunilor ce ne inconjoari, de la oameni pAnd la regnul mineral' ZEROUUITT vegetal gi lumea animali. CAnd o amintire este transformati in zero de cirre Divinitate in subconqtientul cuiva, se transformi in zero in zubcongtientul tuturor formelor materiei al tuturor!

A ftcut o scurtS.

este sushi bun pentru tine pierdeți în greutate

Ce si mai spui cAnd aazi aga ceva? Tot ce am putut gAndi a fost,te iubesc. Dragostea reu;e1te sd facd asta plutind prin minte, incepilnd cu mintea spitituald' -supracon;tientd. Continud apoi sd cargd ptin mintea iitelectuald, con1tientd, eliberAnd-o de energiile gilndutui.

In cele din urmd, se indreaptd spre min- lea emogionald, subconStientd, ekberLnd gAndurile de emoSiile toxice gi umplilndu-fte cu iubire' Dr. Ihaleakala Hew Len Peste 70 de oameni au participat la cina privat[ cu dr. Hew Len gi cu mine. Hew Len pirea si se simtS bine lisandu-se jur p[reau s[-i dus de valul viegii. A luat loc la masi 9i cei din soarbi cuvintele. RAndurile pe care le vegi citi ln continuare Allii 7E zER0uunB citile pot ajuta la pierderea in greutate prietenei mele Cindy Cashman cea care, apropo, pl5nuiegte si fie prima persoanltare se cisitoregte in spafiu; vizitali www.

Hew Len. Am stat lilngdil Ia masd. Hew L"n a'frcut atunci o pauzd Ei a spus: - Sunt interesat doar de persoana dumneavoastrd gi am auzit cd trebuie sd beEi mai multd apd pentru cd asta vd va ajuta in cazul bolii de care sufeigi.

Anita_Nandris_Cudla-20_de_ani_in_Siberia._Destin_bucovinean.pdf

Eram foarte incilntatd sd fiu martord Ia aga ceva pentru cd am obsewat gi fapml cd o judecam ii ficere spunAnd ,ea este de vind" chiar imi doream Du te slimmer kaina sd stau departe de oameni uinou"gi. Apoi am luat sticla de apd de pe masd. Ardtilnd cdtre apa de la hotel, i-am spis dr.

Iiew Len: - Ap" aceasta nu este foarte bund. Hew Len mi-a spus: - Vd dagi seama ce agi frcut? CAnd a spus asta, am ingeles imediat cd am trimis sd fii im fost energii negative cdtre sticla de apd.

CAnd voi fi purificatd, ii voi vedea gi eu pe togi a1a cum ii vede Dumnezeu. L-am intrebat pe dr. A fost frumos pentru mine sd aud asta. Am fost martord cdnd dr. Hew Len a transformat energia acelei doamne din acuzare in recunogtingd. Am reupit sd fiu conStientd de faptul cd am fost citicd Ia adresa acelei femei Si a apei. Ar trebui sd spun mai des ,mulgumesc" gi. Am inceput conferinla explicAnd spontan cum l-am cunoscut pe misteriosul terapeut care a vindecat un pavilion intreg de paciengi bolnavi mintal.

Toqi erau extrem de atengi. I-am incurajat pe cei din sali si puni intreblri in timp ce eu gi dr. Hew Len a inceput spunAnd: - Oamenii pun intreblri de genul ,Ei bine, ce ne putEi spune despre convingeri?

Dar despre sentimente?

Don quijote

Dar despre cealalti? Nu mi ocup cu niciun fel de prostii de genul ,cum se face ci Dar gtiu ci o si md intrebaqi pi ast-a, aga cI o si trebuiasci si mi descurc.

Dar voi face ca si atunci cAnd pun mAna pe ceva fierbinte care mi arde;i trebuie sI mi-o retrag imediat. Am intrebat-o cum o cheami, pentru cI are un nume. Apoi i-am spus: ,imi dai voie si intru?

Dar si presupunem cI ea ar fi spus: ,Nu. Egti un tip aiurea. L-am intrerupt ca si pot face o mici introducere. Am vrut ca to[i si gtie cine era dr. Hew Len qi de ce se afla acolo. Tot ceea ce ftceam era spontan si nu avea o form5 fixd.

Nu doresc a învăţa pe nimeni sau a influenţa pe nimeni. O scriu doar în sensul motoului prezentat mai sus. La orice vârstă sunt momente în care avem de ales sau momente în care ni se pare că avem ceva de ales. Sunt şi momente în care putem alege şi în care nu avem de ales, când este prea târziu, când nu am ales atunci când trebuia şi alte situaţii mult mai complicate când nu mai putem alege exemplu celor stăpâniţi de diavol, a celor care leşină sau dorm, a celor în moarte clinică sau a celor alienaţi mintal. Şi pentru că sunt nevoit să scriu o carte, mi-am propus, măcar să fie ancorată în realitate, carte care să nu fie plictisitoare, să fie pe înţelesul tuturor sau să aducă măcar o mică parte din religie, atât cât ştiu eu, la necesităţile, la limbajul şi la capacitatea de înţelegere a cât mai multor oameni, şi după nivelul meu modest de om simplu.

Niciodati nu se poate gti sigur ce va spune sau ce va face dr. I-a intrebat pe tofi care ar putea fi motivul pentru care o persoani ar face cancer la sAn. Nici el.

idealica pret

Aceasta este o temi recurent5 la el. Dar este esenla mesajului s5u: nici unul nu avem nici cea mai vagl idee in acest sens. Chiar matematica este nesigurr din cauza lui zero.

Biografia unei idei periculoaseautorul trage urmdtoarea concluzie: clntndouUYMatea ,Tot ce gtiu oamenii de gtiinqi este ci universul a apirut din nimic gi cd se va preface in final in nimic. Universul incepe terminl cu zero. Liisindu-l frri niciun fel de informagii. Aceasti stare are diverse denumiri: vid, gol, puritate.

Nu imi pasi cum ii spuneti. Citile pot ajuta la pierderea in greutate mea s-a intors in starea zero. Indiferent ce vi voi spune in continuare citile pot ajuta la pierderea in greutate degi nu am nici cea mai micd idee despre ce voi vorbi - acum ag vrea s[ vi povestesc despre reducerea constantd, neincetatd la zero.

Majoritatea celor din sali nu-gi puteau lua ochii de la dr. Hew Len, degi mai erau incl unii, ca mine, care se aflau in intuneric. Torugi, dr.

Metoda Doman pentru citirea timpurie

Hew Len a continuat spunAnd: - Doar cAnd mintea se afld la nivelul zero poate avea loc creagia, creagie pe care noi o numim ,inspiraqie".

Vlrai inseamn5 ,apI" gi I este ,Divinitatea".

amanda slăbit jean

Agadar, Hawaii inseamni ,respiralia gi apa Divinitdgii". Asta inseamnd cuvAnrul Hawaii.

Joachim Verdin - Viața fără alimente. Viața fără mâncare Verdin viața fără mâncare

Nu gtiu ce anume ar trebui purificat, ce ar putea fi? Numai c5, in punctul zero, trebuie si realizezi c[, avdnd doi stipAni, mintea nu poate sluji decAt fieclruia pe rAnd.

cât de multă pierdere în greutate cu slim fast

Fie se va afla gi se la dispoziqia gAndurilor tale, fie la dispozigia inspiragiei. Ce spunea el devenea din ce in ce mai fascinant' Din acest punct, dr. Hew Len a aprofundat gi mai mult subiectul. Nu se afli nic[ieri in exterior.

Nu trebuie si o caugi in altcineva. Este destul de simplu. Havaienii il numesc Aumakua.

Informațiiimportante